การประชุมวิชาการ
Pain Management in Emergencies Medicine Aspects
ชื่อการประชุม Pain Management in Emergencies Medicine Aspects
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-014-08-2566
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 16 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดการความปวดเป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึงมีทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยยามักจะเป็นสิ่งแรกที่จะดำเนินการซึ่งหากผู้ป่วยยังคงมีความปวดจะทำให้คุณภาพชีวิตลดลง ในการอบรมครั้งนี้ จะเน้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะปวดฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความปวดโดยการอบรมนี้เน้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะปวดฉุกเฉิน
คำสำคัญ
pain management
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์