การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ Bumrungrad Pharmacy Conference 2023, Living “Plugged into” the Digital Health Era
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ Bumrungrad Pharmacy Conference 2023, Living “Plugged into” the Digital Health Era
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-021-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ Online
วันที่จัดการประชุม 07 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เภสัชกรโรงพยาบาลเครือข่าย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Digital Health ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันชาญฉลาดมาเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบประสิทธิภาพการบริการ การให้การรักษาแบบจำเพาะต่อบุคคล และเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าถึงเป็นสิ่งที่ท้าทายในปัจจุบัน ทำให้เภสัชกรต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัย อีกทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การตระหนักรู้ในการความเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จะช่วยขับเคลื่อนให้วิชาชีพให้อยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคต ดังตัวอย่างแพลตฟอร์มวีดีโอสั้น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การแพทย์แม่นยำเภสัชพันธุศาสตร์ ต่างล้วนเข้ามาใกล้จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำอย่างไรจึงจะได้ใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมากกว่าการปฏิเสธหรือวิ่งหนี ในการนี้จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมวิชาการ Bumrungrad Pharmacy Conference 2023, Living “Plugged into” the Digital Health Era ครั้งนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ของบทบาทเภสัชกรที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จในบทบาทที่หลากหลาย
2.เพื่อเรียนรู้ในนวัตกรรมที่ทันสมัยในการช่วยสนับสนุนให้เกิดแนวคิดใหม่ และประสิทธิภาพของระบบยา
3.เพื่อเป็นกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทางเภสัชกรรม (Continuing Pharmacy Education : CPE)
คำสำคัญ
Bumrungrad Pharmacy Conference 2023, Living “Plugged into” the Digital Health Era
วิธีสมัครการประชุม
เภสัชกร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเครือข่าย และเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณเอกสิทธิ์ บุญกิ่ง โทร. 02-0112433 e-mail: AekasitB@bumrungrad.com