การประชุมวิชาการ
(Online)Managing constipation and smart laxative use
ชื่อการประชุม (Online)Managing constipation and smart laxative use
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-030-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันด้วยพฤติกรรมการทำงานอยู่กับที่ และการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมากขึ้นสังคมไทยส่งผลให้ ‘อาการท้องผูก’ เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมากขึ้นและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ความรู้ความเข้าใจในโรคและอาการของโรคท้องผูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่เภสัชกรจะสามารถจำแนกและวินิจฉัยอาการท้องผูก สามารถให้คำแนะนำในการรักษาและเลือกใช้ยาระบายได้อย่างเหมาะสม การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของทางเดินอาหารและลำไส้ที่ดี และป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุบัติการณ์การและปัจจัยการเกิดท้องผูก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาภาวะท้องผูก และประเภทของยาระบาย
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ และหลักการเลือกยาระบายอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงคำแนะนำในการดูแลสุขภาพองค์รวม
คำสำคัญ
อาการท้องผูก,อุบัติการณ์การและปัจจัยกระตุ้นการเกิดท้องผูก
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th