การประชุมวิชาการ
โครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2566
ชื่อการประชุม โครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-032-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 30 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำร้านขายยาจังหวัดนครปฐม บุคลากรร้านขายยา เภสัชกรโรงพยาบาลรัฐ เภสัชกรโรงพยาบาลเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล หรือเรียกว่า RDU Province เป็นการพัฒนาระบบยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด้วยกรอบแนวคิด six building block plus รูปแบบการดำเนินการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี การพัฒนาจังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ ในระบบบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและแก้ปัญหายาในชุมชน อย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา ใช้ยาอย่างมีประสิทธิผล คุ้มค่า มีความรอบรู้ในการใช้ยา และสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเกิดขึ้นทั้งในระบบสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน ชุมชน เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วย ในด้านประสิทธิผล คุ้มค่า ความปลอดภัยและสามารถลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ และปัญหาเชื้อดื้อยาการดำเนินงานต้องใช้หลายมาตรการร่วมกันและทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการแบบบูรณาการ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยามากขึ้นและไม่มียาฆ่าเชื้อใหม่ทดแทน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จำเป็น
2) เภสัชกรในร้านขายยามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการจ่ายยาสมเหตุผลในผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผู้เข้าอบรมทาง google form ตาม link นี้ https://forms.gle/uQnmk2U6z9NqVrow5