การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการสมาคมผู้ประกอบการร้านขายยารวมใจภาคใต้ ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการสมาคมผู้ประกอบการร้านขายยารวมใจภาคใต้ ประจำปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-025-09-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม SeeSea Resort อ.ละงู จ.สตูล
วันที่จัดการประชุม 10 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 150 คน • สมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด้านแรกของหน่วยงานภาคเอกชน ด้านสาธารณสุข ที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งทัศนคติ องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ และประกอบกับมีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ร่วมด้วยมากมาย
ชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้ จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาประจำปี 25ุุ66 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในพื้นที่ภาคใต้ สมัครเข้าร่วมประชุม บรรยาวิชาการเรื่อง "การตลาดดิจิทัลร้านยายุคใหม่"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวน เพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังและตลาดออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
3. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
ตลาดดิจิทัล โรคผื่นแพ้ โรคผิวหนัง ร้านยา