การประชุมวิชาการ
โรคกระเพาะในร้านยากับการรักษาที่ได้ใจ และการใช้ยาปฏิชีวนะกับการรักษาแบบองค์รวม
ชื่อการประชุม โรคกระเพาะในร้านยากับการรักษาที่ได้ใจ และการใช้ยาปฏิชีวนะกับการรักษาแบบองค์รวม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-024-08-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 27 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 20 คน สมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา จำนวน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด้านแรกของหน่วยงานภาคเอกชน ด้านสาธารณสุข ที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งทัศนคติ องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ และประกอบกับมีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ร่วมด้วยมากมาย
ชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในจังหวัดสงขลา โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหาร และการเลือกใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาอาการ และเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวน เพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหาร และการดูแลรักษาอาการ และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
3. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
โรคกระเพาะอาหาร ยาปฏิชีวนะ การรักษาแบบองค์รวม ร้านยา