การประชุมวิชาการ
“กินอะไรได้บ้าง เมื่อเป็นมะเร็ง?” บอกเล่าเรื่องราว และแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ชื่อการประชุม “กินอะไรได้บ้าง เมื่อเป็นมะเร็ง?” บอกเล่าเรื่องราว และแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-023-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 20 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในภาคใต้ จำนวน 50 คน สมาชิกสมาคมร้านขายยาภาคใต้ จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด่านแรกของหน่วยงานที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจึงมีความจำเป็นที่จักต้องพัฒนาความพร้อม ศักยภาพและความรู้ในวิชาชีพ เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ประกอบกับการมีจำนวนผู้ป่วยในโรคต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
สมาคมร้านขายยาภาคใต้ จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในจังหวัด โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรได้เข้าร่วมประชุมวิชาการให้หัวข้อ “กินอะไรได้บ้าง เมื่อเป็นมะเร็ง?”
บอกเล่าเรื่องราว และแก้ไขความเข้าใจผิด ในเรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เป็นปัจจุบัน มีความรู้ความเข้าใจ ในการให้คำแนะนำและการเลือกใช้อาหาร อาหารทางกาแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำผู้ป่วยมะเร็ง ในการรับประทานอาหาร อาหารทางการแพทย์
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
3. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
มะเร็ง อาหาร ผู้ป่วยมะเร็ง อาหารทางการแพทย์