การประชุมวิชาการ
Practical points in COVID-19 treatment A global perspective
ชื่อการประชุม Practical points in COVID-19 treatment A global perspective
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-013-08-2566
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 08 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โควิด-19 ได้มีการระบาดมามากกว่า 3 ปีแล้ว ปัจจุบันยังคงมีการระบาดอยู่และยังไม่มีประเทศใดที่ประกาศว่าหยุดการระบาดแล้ว แต่ก็มีรายงานการติดเชื้อที่น้อยลง หลายคนมีการติดเชื้อซ้ำได้อีก การฉีดวัคซีนช่วยลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อได้ และการระบาดยังคงอยู่ ดังนั้นบุคคลากรทางการแพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาการติดเชื้อโควิดเพื่อให้การรักษาที่เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นข้อมูลในปัจจุบัน
คำสำคัญ
COVID-19 treatment
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามในโปสเตอร์