การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาความรู้เภสัชกรในการวิเคราะห์ใบสั่งยา
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาความรู้เภสัชกรในการวิเคราะห์ใบสั่งยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-014-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ ชั้น 9 อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
วันที่จัดการประชุม 07 -25 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ มีพันธกิจในการให้บริการเภสัชกรรมตามมาตรฐานสากล เป็นสถานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรมและบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาคุณภาพเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญขององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามการศึกษาและค้นพบใหม่ ซึ่งเภสัชกรควรติดตามและปรับตัวให้เท่าทันยุค DISRUPTION จึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางเภสัชบำบัดที่ทันสมัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานของเภสัชกรในการวิเคราะห์ใบสั่งยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยจัดแยกการบรรยายเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ การอัพเดตข้อมูลยาในกลุ่ม Antihistamine ตามเวชปฏิบัติในปัจจุบัน และการอัพเดทข้อมูลยา Antiretroviral ที่แนวทางการรักษามีการเปลี่ยนแปลงและมียาใหม่หลายชนิดในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีข้อจำกัดของเภสัชกรในฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ไม่สามารถปิดห้องบริการจ่ายยาห้องใดห้องหนึ่ง ดังนั้นจึงขอจัดการบรรยายในรูปแบบ Lunch symposium และแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 ครั้ง เพื่อให้เภสัชกรในฝ่ายยาและเวชภัณฑ์สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้ที่จำเป็นและทันสมัยในกลุ่มยา Antihistamine และ Antiretroviral
2. เพื่อพัฒนาความรู้ สู่การปฏิบัติงานการวิเคราะห์ใบสั่งยา
คำสำคัญ
งบประมาณพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา