การประชุมวิชาการ
โครงการการจัดประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 59 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ชื่อการประชุม โครงการการจัดประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 59 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-031-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร
วันที่จัดการประชุม 16 -18 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ประจําบ้าน เภสัชกร พยาบาล นิสิตปริญญาโท-เอก นิสิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งมีภารกิจที่สําคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า การให้บริการทางการแพทย์และการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องสําหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยต่าง ๆ จําเป็นต้องมีการเผยแพร่
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ และเพื่อชี้นําสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และประกันคุณภาพ
ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในประเทศ การจัดประชุมวิชาการประจําปีจึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหนึ่งของ
คณะแพทยศาสตร์ ในการเผยแพร่ผลงาน และความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ รวมถึงความสําเร็จทางด้านวิชาการ และด้านวิจัย
ของคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมความสมานสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วน และศิษย์เก่าของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สําหรับงานประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 59
หรือ MDCU Congress 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “Practical Strategies and
Innovative Approaches for Improving Patient Outcome” และ Pre congress ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 หัวข้อเรื่อง
“When neuro-psychiatry meets immunology and implications for COVID19.” ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)
ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมงานได้ณ สถานที่จัดงาน (Onsite) หรือประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online meeting
platform) และเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ในการประชุมครั้งนี้จะมีการนําเสนอความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งในด้านการรักษาโรค
การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การวิจัย และการสาธารณสุขของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
2. เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คำสำคัญ