การประชุมวิชาการ
2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package” หัวข้อ Practical Guide for DOACs Reversal in Clinical Practice
ชื่อการประชุม 2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package” หัวข้อ Practical Guide for DOACs Reversal in Clinical Practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-018-10-2566
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team
วันที่จัดการประชุม 15 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ภายในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 30 ท่าน และเภสัชกรที่สนใจ (ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรถือเป็นส่วนสำคัญของทีมรักษาในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและมองผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่านการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาควบคู่ไปกับความปลอดภัย เภสัชกรจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับโรคทางอายุรศาสตร์ ทั้งหมายรวมถึงโรคเฉพาะทาง โรคที่มีความซับซ้อน และการบำบัดรักษาด้วยยาในเชิงลึก เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ในการร่วมดูแลวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย
เพื่อเตรียมความพร้อมของทีมเภสัชกรในการรองรับวิทยาการทางการแพทย์และการรักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตร 2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package” โดยในปีนี้มุ่งเน้นมัดรวมกระบวนการที่ช่วยให้เภสัชกรทำงานได้ดีขึ้น (upskill) ในการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยวิกฤตหรืออยู่ในภาวะซับซ้อนเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการในการแก้ฤทธิ์การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์โดยตรง (DOACs)
2.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยวิกฤติที่พบได้บ่อยและการดูแลและจัดการปัญหาการใช้ยากับผู้ป่วยวิกฤต
3.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาเกี่ยวกับการรักษาเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน และให้การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial stewardship)
4.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องที่ใช้พยุงปอดและหัวใจ รวมถึงทราบแนวทางการจัดการการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้
คำสำคัญ
2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package”
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งผ่านผู้จัดการอบรม ภญ.อมรรัตน์ จงสวัสดิ์วรกูล เบอร์โทรศัพท์: 02-011-4710 E-mail: amornratc@bumrungrad.com