การประชุมวิชาการ
รู้หรือไม่ DHA มีหน้าที่สำคัญในการทำงานอย่างไร โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์
ชื่อการประชุม รู้หรือไม่ DHA มีหน้าที่สำคัญในการทำงานอย่างไร โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-006-08-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ. อุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 19 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ ทารกในครรภ์โดยเฉพาะด้านสมองและสายตาด้วย DHA เนื่องด้วยในปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคอัลซัลเมอร์ เนื่องจากขาด DHA และหญิงตั้งครรภ์ กับการรับประทานอาหารและปริมาณการใช้ DHA ระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งถ้าทารกในครรภ์ขาด DHA อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักตัวเด็กน้อยกว่าปกติ จึงจำเป็นต้องให้ความรู้เรื่องโภชนาระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดย DHA มีผลการยืนยันทางวิชาการจำนวนมากที่ช่วยส่งเสริมและลดปัญหาดังกล่าวได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่สำคัญในการทำงานของ DHA ในร่างกาย
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแล
สุขภาพเมื่อเป็นโรค(เป็นการป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ และ ลดโอกาสภาวะการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์)ได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนหน้างาน