การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Antibiotic Stewardship ในบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Antibiotic Stewardship ในบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล
สถาบันหลัก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-010-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 7 โรงพยาบาลสินแพทย์
วันที่จัดการประชุม 27 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ รวม 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยามีแนวโน้มสูงขึ้นในโรงพยาบาล การมีมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อและการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง กำกับ ติดตามและนํานโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการประสานการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาลด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล ให้มีการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โรงพยาบาลสินแพทย์ได้ตระหนักเห็นความสำคัญถึงการเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชื้อดื้อยา
จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการหัวข้อ “Antibiotic Stewardship ในบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Antibiotic Stewardship ในบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ การป้องกันเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลได้
คำสำคัญ
Antibiotic Stewardship, บทบาทเภสัชกรโรงพยาบาล ป้องกันเชื้อดื้อยา, การใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างสมเหตุสมผล
วิธีสมัครการประชุม
prawang.a@hotmail.com