การประชุมวิชาการ
การประชุม 12th Thailand pharmacy congress and world pharmacists day 2023
ชื่อการประชุม การประชุม 12th Thailand pharmacy congress and world pharmacists day 2023
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-029-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 24 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้ก้าวหน้า องค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จึงได้ประสานความร่วมมือจัดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา โดยมีเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท.) เป็นผู้ประสานงานกลาง จัดการประชุมต่อเนื่องทุก 2 ปี และสำหรับปี 2566 นี้ จะเป็นการจัดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (12th Thailand Pharmacy Congress)
ประกอบกับ International Pharmaceutical Federation (FIP) หรือสหพันธ์เภสัชนานาชาติ กำหนดให้วันที่ 25 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันเภสัชกรโลก” องค์กรเครือข่ายวิชาชีพจึงมีแนวคิดที่จะจัดงานเภสัชกรรมแห่งชาติ และ งานวันเภสัชกโลก ให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันและผสมผสานเกื้อกูลกัน โดยกำหนดจัดการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566
หัวข้อ “Digital & Disruptive issues: challenge and opportunity for pharmacists to improve drug and health systems” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
1.เพื่อเน้นการมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อประชาชน
2.เพื่อให้เภสัชกรรับทราบประเด็นดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างโอกาสในการปรับตัว
3.เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีของเภสัชกรในองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมที่ก่อเกิดมากว่าศตวรรษ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th