การประชุมวิชาการ
(Online)Women’s Health Matters #เรื่องผู้หญิงพูดสิพูดได้
ชื่อการประชุม (Online)Women’s Health Matters #เรื่องผู้หญิงพูดสิพูดได้
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-028-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 10 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของผู้หญิง เป็นหนึ่งในอาการและโรคที่พบได้บ่อยขึ้นและมีความซับซ้อนในการวินิจฉัยโรค ไม่ว่าจะเป็นอาการตกขาว ภาวะก่อนมีประจำเดือน (PMS) และอาการข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิด ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคและแนวทางการรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเภสัชกร ที่จะสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และการใช้ยารักษาโรคทางสูตินรีเวช โดยเฉพาะการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดให้เหมาะสมกับผู้ที่มาใช้บริการ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางสูตินรีเวชและปัญหาสุขภาพของผู้หญิงที่พบบ่อยในปัจจุบัน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาและการเลือกใช้ยาโรคทางสูตินรีเวช
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับประเภทและบทบาทของยาคุมกำเนิด และการเลือกใช้ยาคุมอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Women health,Characteristics,Hormonal Pills