การประชุมวิชาการ
(Online)Optimizing the Over-The-Vounter Oral Healthcare Products in Treating Common Oral Disease
ชื่อการประชุม (Online)Optimizing the Over-The-Vounter Oral Healthcare Products in Treating Common Oral Disease
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-026-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันปัญหาสุขภาพช่องปาก เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ส่งผลให้องก์ความรู้ในการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก รวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคที่เกิดในช่องปาก แนวทางการรักษาและการใช้ยา เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่เภสัชกรจะต้องมีการเรียนรู้ให้มีชุดความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก ซึ่งหาซื้อได้ในร้านขายยาทั่วไป ให้เหมาะสมและถูกต้องกับปัญหาช่องปากของแต่ละบุคคล ทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกสุขอนามัย และต่อเนื่องจะช่วงป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบบ่อยในปัจจุบัน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของโรคที่เกิดในช่องปาก อาการและปัจจัยกระตุ้น 3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาปัญหาในช่องปาก และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก
คำสำคัญ
อุบัติการณ์การ ,โรคในช่องปาก,อาการและปัจจัยกระตุ้น
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th