การประชุมวิชาการ
The Role of the New Dengue Vaccine in Prevention and Control
ชื่อการประชุม The Role of the New Dengue Vaccine in Prevention and Control
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-012-07-2566
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 26 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในโรคที่เกิดขึ้นมากในประเทศเขตร้อนชื้น ซึ่งสามารถเกิดได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ปัจจุบันมีวัคซีนไข้เลือดออกจำหน่ายแล้ว โดยวัคซีนเก่ามีข้อจำกัดหลายด้าน ซึ่งตอนนี้กำลังจะมีวัคซีนไข้เลือดออกแบบใหม่เข้ามาใช้ในประเทศไทย ดังนั้นเภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้นี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เป็นข้อมูลในปัจจุบัน
คำสำคัญ
Dangue vaccine
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์