การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-033-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันที่จัดการประชุม 12 -14 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 23.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การนำนโยบายแห่งชาติด้านยาสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระบบยาทั้งในชุมชนสถานบริการ ระดับชาติ ผลกระทบของการพัฒนายาใหม่ แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการระบบยาทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการอบรมมีจริยธรรม ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้สามารถสามารถวิเคราะห์สภาพ สถานการณ์ จัดลำดับความสำคัญ กำหนดยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติ การดำเนินงาน การประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงนโยบาย (Policy) ระบบ กฎหมาย และการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คำสำคัญ
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
วิธีสมัครการประชุม
เว็บไซต์ของวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย www.cphcp.ac.th