การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระดับเซลล์ (Safety & efficacy evaluation using cell-based assay) รูปแบบ Online และ Onsite
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระดับเซลล์ (Safety & efficacy evaluation using cell-based assay) รูปแบบ Online และ Onsite
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-029-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 15 -16 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารวมโครงการ (ภาคบรรยาย) ไม่น้อยกว่า 40 คน และภาคปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 10 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ ในการให้บริการวิชาการและประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอางของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตลอดจนผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อนึ่ง เพื่อให้บรรลุตามภารกิจดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานของสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างเครือข่ายภาคี การวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันงานบริการวิชาการที่สถาาบันวิจัยฯ ดำเนินให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ เช่น งานเพาะเลี้ยงเซลล์ งานทดสอบด้านพิษวิทยา งานทดสอบประสิทธิภาพในระดับเซลล์ งานพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง งานวิเตราะห์ทางเคมี งานทดสอบทางจุลชีววิทยา งานวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งตอบโจทย์หรือความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละรายและการทดสอบนั้นต้องถูกต้องตามหลักวิชการและเชื่อถือได้
ทั้งนี้ การให้บริการวิชาการด้านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะงานทดสอบระดับเซลล์ นั้นมีความสำคัญต่อการวิจัยในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ด้านความเป็นพิษ หรือด้านประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในงานวิจัย สร้างนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยที่ผ่านมามีผู้มาขอรับบริการวิชาการในรายการทดสอบระดับเซลล์ รวมถึงมีนักวิจัยเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานในส่วนดังกล่าวอยู่ตลอด เพื่อให้เกิดความพร้อม และศักยภาพในการรองรับและดูแลนักวิชาการ นักวิจัย จากทั้งในและต่างประเทศ นั้น จังได้มีการจัดบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทดสอบระดับเซลล์ พื่อให้นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พี้นฐานที่ถูกต้อง แนวโน้มและทิศทางของการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระดับเซลล์ ตลอดจนได้ทดลองปฏิบัติการจริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริการวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมได้ ตลอดจนเป็นการสร้างภาคีเครือข่าย ากรวิจัย ระหว่างทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและจากมหาวิทยาลัย Franche-Comet University ประเทศฝรั่งเศล อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นิสิต และบุุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในการทดสอบระดับเซลล์ แนวโน้มและทิศทางของการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระดับเซลล์ ตลอดจนได้ทดลองปฏิบัติการจริง
2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย การวิจัย ระหว่างทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และจากประเทศ Franche-Comet University ประเทศฝรั่งเศลคำสำคัญ
การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระดับเซลล์
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินทิพย์ อินทรภาษิต โทร .055-963650 หรือ ดร.สุทธินี วิสุทธรรม โทร. 055-968801