การประชุมวิชาการ
โครงการ อบรมสัมมนาวิชาการสาหรับเภสัชกร บริษัท เฮลท์ อัพ จากัด ประจาปี 2566
ชื่อการประชุม โครงการ อบรมสัมมนาวิชาการสาหรับเภสัชกร บริษัท เฮลท์ อัพ จากัด ประจาปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-029-07-2566
สถานที่จัดการประชุม Virtual Training ผ่าน Zoom App
วันที่จัดการประชุม 25 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร ร้านยา เฮลท์อัพ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรของบริษัท เฮลท์ อัพ ทั้งหมดและเภสัชกรชุมชน ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพราะเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านขายยา หรือเภสัชกรชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับทีมเภสัชกรของบริษัท
2. เพื่อให้ตระหนักในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรและเป็นการสร้างคุณค่าให้กับงานเภสัชกรรมชุมชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ภญ. ธิตินันทน์ สุวรรณไตร ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บ.เฮลท์อัพ จากัด เบอร์โทร: 087-347-7103 email: thitinansuwan.miranda@gmail.com