การประชุมวิชาการ
กลุ่มอาการที่เภสัชกรชุมชนพบได้บ่อย2 (นอนไม่หลับ-วัยทอง-รองช้ำ-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)
ชื่อการประชุม กลุ่มอาการที่เภสัชกรชุมชนพบได้บ่อย2 (นอนไม่หลับ-วัยทอง-รองช้ำ-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-028-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 ชั้น C ห้องประชุมแกรนด์บอลลรูม
วันที่จัดการประชุม 20 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกรร้านยาไอแคร์ ฟาร์แมกซ์ ไวตามินคลับ ซุปเปอร์ดรัก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร (Full-time และ Part-time) ของบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด, เภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นหน่วยให้บริการด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดกับประชาชน เภสัชกรชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านยาจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการประเมินความผิดปกติทางกายและทางจิตใจของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ และพิจารณาเลือกจ่ายยาหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักวิชาการและการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา
บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “กลุ่มอาการที่เภสัชกรชุมชนพบได้บ่อย2 (นอนไม่หลับ-วัยทอง-รองช้ำ-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องโรค แนวทางการรักษา ในกลุ่มอาการทางระบบประสาท ระบบฮอร์โมน ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และเรื่องโรคติดเชื้อในเชิงวิชาการของเภสัชกรชุมชน รวมถึงทักษะต่างๆในการปฎิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยหวังว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และเภสัชกรทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้รับบริการในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อฟื้นฟูความรู้ และส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพของเภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
2.เพิ่มความดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนในบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
3.เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานประจำร้านขายยา สามารถนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินอาการวิทยาต่างๆ ที่พบ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ทางโทรศัพท์ 02-1572704 และหรือ 081-1138450 Facebook ที่ https://www.facebook.com/pharmaxshop Line: @pharmax Link Google form : https://forms.gle/9FWhzFCRYk3bNgyj9