การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ แนวทางการใช้ยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเหมาะสม : ยาลดความดันโลหิตสูง ยาลดไขมันในเลือด
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ แนวทางการใช้ยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเหมาะสม : ยาลดความดันโลหิตสูง ยาลดไขมันในเลือด
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-031-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่จัดการประชุม 11 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในเขตสุขภาพที่5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ Non-communicable diseases-NCDs เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกถึงปีละ 38 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของการเสียชีวิต ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยโดยโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวานพบเป็นสาเหตุมากเป็นอันดับต้น จึงนับว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวานเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจึงถูกกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทางด้านสาธารณสุขดังกล่าวจึงจัดการประชุมวิชาการเรื่องแนวทางการใช้ยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเหมาะสมในกลุ่มยาลดความดันโลหิตสูง ยาลดไขมันในเลือด และยาลดน้ำตาลในเลือดร่วมกับการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้และความเข้าใจในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้การใช้ยาเกิดความเหมาะสมตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลและรักษาผู้ป่วย เพื่อจะช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านแนวทางการรักษา การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตสูงและยาลดไขมันเลือด และยาลดน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนการประชุมโดยส่งใบสมัครการเข้าร่วมประชุมได้ที่คุณพิษณุ ยิ้มกริ่ม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี E-mail: pisanuyim888@gmail.com เบอร์โทร 0615541646