การประชุมวิชาการ
โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ชื่อการประชุม โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-021-08-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 26 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้ป่วยโรคไตของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไต ให้มีสุขภาพดี ชะลอการดำเนินของโรค ควบคุมอาการของโรคที่เป็นได้ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว การดูแลเรื่องภาวะโภชนาการ ชนิดของสารอาหาร ปริมาณ สัดส่วนอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การให้คำแนะนำเรื่องโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อชะลอไตเสื่อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการร้านยารักษ์ไตของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความพร้อมในการให้คำแนะนำในเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง สำหรับเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับบริการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะในการดูแลโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้กับเภสัชกรชุมชน (ร้านยา)
2.ให้เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) สามารถประมินและให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน โรคไตเรื้อรังโภชนบำบัด
วิธีสมัครการประชุม
สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) คลิ๊ก https://www.pharcpa.com/index.php?page=application