การประชุมวิชาการ
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cosmetic recipe workshop สูตรลับตำรับความงาม ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cosmetic recipe workshop สูตรลับตำรับความงาม ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-027-07-2566
สถานที่จัดการประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 18 ก.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านเครื่องสำอาง และผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่องทุกปีเนื่องจากผู้คนในปัจจุบันหันมาสนใจเรื่องสุขภาพและความงามมากขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวเครื่องสำอางจึงกลายเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจและเลือกสรรในการซื้อมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มทางการตลาดของตลาด หรือ เทรนด์ของเครื่องสำอางไทย และตลาดเครื่องสำอางโลกนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด (Dynamic market) ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านเครื่องสำอาง และเทรนด์เครื่องสำอางใหม่ๆ จึงเป็นที่สนใจของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมต่อยอดข้อมูลนั้นเพื่อไปใช้ในการดูแลตัวเองหรือต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและก้าวทันเทรนด์ตลาดเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดต่อไปอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการได้รับความรู้เครื่องสำอางอย่างถูกต้อง
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทรนด์การตลาดเครื่องสำอาง และการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อตอบเทรนด์นั้น
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาองค์ประกอบ สูตรตำรับ วิธีการเตรียม ได้ฝึกปฏิบัติเตรียมผลิตภัณฑ์และได้รับผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการดูแลตัวเองหรือต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
คำสำคัญ