การประชุมวิชาการ
2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package” หัวข้อ Pharmacotherapy in critically ill patients : what pharmacist needs to know
ชื่อการประชุม 2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package” หัวข้อ Pharmacotherapy in critically ill patients : what pharmacist needs to know
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-017-09-2566
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team
วันที่จัดการประชุม 06 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ภายในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 30 ท่าน และเภสัชกรที่สนใจ (ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรถือเป็นส่วนสำคัญของทีมรักษาในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและมองผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่านการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาควบคู่ไปกับความปลอดภัย เภสัชกรจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับโรคทางอายุรศาสตร์ ทั้งหมายรวมถึงโรคเฉพาะทาง โรคที่มีความซับซ้อน และการบำบัดรักษาด้วยยาในเชิงลึก เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ในการร่วมดูแลวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย
เพื่อเตรียมความพร้อมของทีมเภสัชกรในการรองรับวิทยาการทางการแพทย์และการรักษาที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตร 2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package” โดยในปีนี้มุ่งเน้นมัดรวมกระบวนการที่ช่วยให้เภสัชกรทำงานได้ดีขึ้น (upskill) ในการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยวิกฤตหรืออยู่ในภาวะซับซ้อนเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการในการแก้ฤทธิ์การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์โดยตรง (DOACs)
2.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยวิกฤติที่พบได้บ่อยและการดูแลและจัดการปัญหาการใช้ยากับผู้ป่วยวิกฤต
3.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาเกี่ยวกับการรักษาเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน และให้การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial stewardship)
4.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องที่ใช้พยุงปอดและหัวใจ รวมถึงทราบแนวทางการจัดการการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้
คำสำคัญ
2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package”
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งผ่านผู้จัดการอบรม ภญ.อมรรัตน์ จงสวัสดิ์วรกูล เบอร์โทรศัพท์: 02-011-4710 E-mail: amornratc@bumrungrad.com