การประชุมวิชาการ
(Online)การดูแลคนไข้โรคตาแห้งเบื้องต้นในร้านขายยา
ชื่อการประชุม (Online)การดูแลคนไข้โรคตาแห้งเบื้องต้นในร้านขายยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-025-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 30 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เกี่ยวกับการประเมินอาการและความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันอาการตาแห้งหรือระคายเคืองตาพบได้บ่อยมากขึ้น จากปัจจัยกระตุ้นในสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมในการทำงานของคนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น แสงแดด ลม หรือฝุ่นที่มีมากขึ้นในสภาวะอากาศปัจจุบัน การทำงานที่ต้องจ้องกับหน้าจอหรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆเป็นเวลานาน รวมถึงการดูแลตนเองของแต่ละบุคคลด้วย ความรู้ความเข้าใจในโรคตาแห้ง สาเหตุและปัจจัยกระตุ้น และแนวทางการรักษาอาการดังกล่าว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรจะสามารถให้คำแนะนำ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาตาแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดอาการตาแห้งในอนาคต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคตาแห้ง สาเหตุและปัจจัยกระตุ้น
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาอาการตาแห้ง บทบาทของยาหยอดตาและน้ำตาเทียม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการให้คำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์และการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ป้องกันการเกิดอาการตาแห้ง
คำสำคัญ
โรคตาแห้ง ,สาเหตุ, ปัจจัยกระตุ้น
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th