การประชุมวิชาการ
Understanding: Intranasal Corticosteroid Spray for Allergic Rhinitis และ บุหรี่เลิกง่าย ถ้าได้คุณช่วย
ชื่อการประชุม Understanding: Intranasal Corticosteroid Spray for Allergic Rhinitis และ บุหรี่เลิกง่าย ถ้าได้คุณช่วย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-022-07-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 16 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จมูกอักเสบภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) หรือภูมิแพ้อากาศ คือ โรคที่ร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้ เกิดปฏิกิริยา กับสารภูมิต้านทาน (IgE) เนื้อเยื่อในจมูกจึงอักเสบ บวม แดง และมีสารคัดหลั่งในโพรงจมูกมากผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประจำวันได้ ซึ่งผู้ป่วยมักจะมีอาการ คัดจมูก, จาม, น้ำมูกไหล, คันจมูก ตา หรือเพดานปาก นอกจากนั้นอาจมีอาการอื่น ๆ ได้เช่น เสียงเปลี่ยน จมูกรับกลิ่นไม่ได้ น้ำมูกไหลลงคอ แน่นหู
ปวดใบหน้า/ศีรษะ ผื่นขึ้นตามลำตัว ซึ่งผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น ริดสีดวงในโพรงจมูก โพรงไซนัสอักเสบ เจ็บคอ/ไอเรื้อรัง
นอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือถ้าผู้ป่วยมีภาวะหอบหืดอยู่อาจทำให้มีอาการกำเริบได้ง่ายขึ้น การประเมินและการรักษาที่ถูกต้องจึงเป็นสั่งจำเป็น
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ที่เป็นโรคติดบุหรี่มากถึง 11.4 ล้านคน ซึ่งพิษภัยจากบุหรี่ในระยะยาวนั้น จะทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่ต้องเผชิญกับโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง และ อื่นๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบต่อผู้สูบเท่านั้น ยังส่งผลต่อผู้ที่อยู่รอบข้างที่ได้รับควัยบุหรี่ด้วย แต่ปัจจุบันนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเลิกบุหรี่ เมื่อหยุดบุหรี่เฉียบพลัน มักเกิดอาการถอนนิโคติน ได้แก่ ปวดศีรษะ อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด เศร้า ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่มีแรงจูงใจ สมาธิไม่ดี หิวบ่อย น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เป็นต้น ทำให้ผู้สูบบุหรี่ที่พยายามหยุดสูบบุหรี่ทนต่ออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ทำให้ต้องกลับไปสูบบุหรี่อีก ยาหรือหมากฝรั่งอดบุหรี่จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้ผู้ที่ติดบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นหากได้รับการใช้อย่างถูกวิธี ดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยวการให้คำปรึกษา และการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ผู้สูบเลิกสูบได้ง่ายยิ่งขึ้น
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท johnson and johnson จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง บุหรี่เลิกง่าย ถ้าได้คุณช่วย และ Understanding: Intranasal Corticosteroid Spray for Allergic Rhinitisโดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง "Understanding: Intranasal Corticosteroid Spray for Allergic Rhinitis"
2. เพื่อให้ความรู้เรื่อง "บุหรี่เลิกง่าย ถ้าได้คุณช่วย"
คำสำคัญ
allergic, rhinitis, เลิกบุหรี่