การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-033-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันที่จัดการประชุม 04 -08 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ทั้งในระดับคณะฯ และระดับประเทศ ทั้งนี้ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health technology assessment, HTA) ถือเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์นโยบาย (policy analysis) การแพทย์ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐาน (evidence-based medicine)
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข (health economic evaluation) และการประเมินผลกระทบด้านสังคมและจริยธรรม (social and ethical impact assessment) ด้วยเหตุนี้ หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข นำบรรยายโดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยรูปแบบการอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงและสามารถสอบถามหากมีข้อสงสัยได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง ขั้นตอน และความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการนำข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถของผู้เข้าอบรมในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยการฝึกปฏิบัติ
ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยได้จริง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน บุคลากรภายในคณะฯ 2,500 บาท หน่วยงานภาครัฐ/ หน่วยงานไม่แสวงหากำไร 10,000 บาท หน่วยงานภาคเอกชน 15,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม คุณปิติกานต์ โทร. 02 419 2639 หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล