การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Challenging in Stability Study and Enhancing Stability of Cosmetic Products
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Challenging in Stability Study and Enhancing Stability of Cosmetic Products
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-032-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 207 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 04 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และผิวพรรณให้ดูดี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จึงต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีความคงตัวที่ดีตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ดังนั้นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบสูตร ความเข้าใจในคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ และการออกแบบการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ง เพื่อให้ผลการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่งสามารถทำนายความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในระยะยาวได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในรูปแบบที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สำหรับปี พ.ศ. 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการประชุมมวิชาการเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการออกแบบการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาความไม่คงตัวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. เข้าใจแนวทางการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแนวทางการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าใจถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขความไม่คงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและลงทะเบียน โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง โทรศัพท์ 091-801-2915 E-mail : mupydermocosmetic@gmail.com ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ค่าลงทะเบียน อัตรา 1,000 บาทต่อคน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 091-801-2915 หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 087-559-7393 งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-354-4316