การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตวิทยาสุขภาพและพฤติกรรมบำบัดสำหรับเภสัชกร”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตวิทยาสุขภาพและพฤติกรรมบำบัดสำหรับเภสัชกร”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-030-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส เฉพาะภาคบรรยาย
วันที่จัดการประชุม 18 พ.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1.เภสัชกรร้านยา เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรจากแหล่งอื่นๆ ที่สนใจ แบบ online จำนวน 100 คน ผู้เข้าร่วมประชุมแบบ onsite จำนวน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 33 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันบทบาทของเภสัชกรในงานบริการด้านเภสัชกรรมไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลหรือร้านยา นอกจากการคัดเลือก จัดหา จ่ายยา ดูแลและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย ดูแลสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย ยังมีบทบาทที่สำคัญในการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริม ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของผู้ปวยพร้อมๆกับการใช้ยา การประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆ ทางด้าน จิตวิทยาสุขภาพและพฤติกรรมบำบัดที่มีในปัจจุบัน เข้ากับการปฏิบัติเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา เพิ่มความมร่วมมือในการใช้ยา อีกทั้งการแนะนำ การให้คำปรึกษาของเภสัชกรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่มีการประยุกต์องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาสุขภาพและพฤติรรมบำบัด จะทำให้เภสัชกรมีแนวางให้คำปรึกษาที่ชัดเจน มีกรอบ มีเป้าหมายของการให้คำปรึกษา อันนำไปสู่การรับฟังและปฏิบัติตัวในทางที่เหมาะสมระหว่างรักษาและใช้ยาของผู้ป่วย ลดละเลิกในสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีขึ้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ทางด้านจิตวิทยาสุขภาพและพฤติกรรมบำบัดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานการบริการ/บริบาลทางเภสัชกรรม และอาจต่อยอดองค์ความรู้และทักษะเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับต่างๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1.มีความรู้และทักษะด้านจิตวิทยาสุขภาพและพฤติรรมบำบัด
2.นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในในการบริการ/บริบาลทางเภสัชกรรม
3.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 08-9918-3921 สามารถสมัคร Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.pharmacy.su.ac.th/dis ปิดรับสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566