การประชุมวิชาการ
การเพิ่มพูนทักษะการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิสำหรับอาจารย์ประจำแหล่งฝึก
ชื่อการประชุม การเพิ่มพูนทักษะการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิสำหรับอาจารย์ประจำแหล่งฝึก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-004-08-2566
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
วันที่จัดการประชุม 19 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย 1. อาจารย์ประจำแหล่งฝึกบริบาลเภสัชกรรม ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. บุคคลทั่วไปที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
"การวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิเป็นกิจกรรมหลักของการฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 เนื่องจากรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิที่มีความหลากหลายและไม่มีข้อกำหนดอย่างชัดเจน ประกอบกับเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละสถาบันก็มีความหลากหลาย จึงอาจส่งผลให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกเกิดความสับสนและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เมื่อเข้าร่วมฟังการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิของนิสิตฝึกงาน

จากผลการนิเทศแหล่งฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง 2566 พบข้อแนะนำจากอาจารย์ประจำแหล่งฝึกเกี่ยวกับกิจกรรมวิพากษ์วรรณกรรม ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ประจำแหล่งฝึกใหม่ที่เพิ่งรับนิสิตฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับกิจกรรมวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ และ 2) การรับฟังเสียงสะท้อนจากอาจารย์ประจำแหล่งฝึก เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง

ศูนย์ประสานการฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทำโครงการการเพิ่มพูนทักษะการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิสำหรับอาจารย์ประจำแหล่งฝึกขึ้น โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเน้นหลักการและเครื่องมือสำหรับวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิชนิดการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (randomised controlled trial: RCT) เนื่องจากเป็นรูปแบบงานวิจัยหลักที่ใช้กำหนดแนวทางเวชปฏิบัติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิให้แก่อาจารย์ประจำแหล่งฝึกและสื่อสารและชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรูปแบบกิจกรรมของการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์และการฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป "
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดูแลการฝึกงานของนิสิตที่ฝึกงานบริบาลเภสัชกรรมในกิจกรรมการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับแหล่งฝึกงาน ในประเด็นปัญหาที่พบจากการร่วมฟังกิจกรรมวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาให้ตรงกับสภาพปฏิบัติงานจริงต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไล์ ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ http://www.pharmacy.up.ac.th/th/main/startpage/conference01-66