การประชุมวิชาการ
(Online)What to Know About Multivitamins and Minerals supplement for Seniors
ชื่อการประชุม (Online)What to Know About Multivitamins and Minerals supplement for Seniors
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-024-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 23 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว การดูแลสุขภาพแบบองก์รวมจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ที่จะส่งเสริมสุขภาพที่ดีและป้องกันการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงการรักษาสมดุลของร่างกาย ได้แก่ ระดับของวิตามินและเกลือแร่ที่ส่งผลต่อสุขภาพ และเป็นปัจจัยก่อโรคต่างๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรจะสามารถให้คำแนะนำ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในการรักษาสมดุลวิตามินและเกลือแร่ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี และป้องกันการเกิดโรคให้กับผู้ป่วยสูงอายุ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุบัติการณ์การของโรคต่างๆในผู้สูงอายุ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ บทบาทของวิตามิน และเกลือแร่ ต่อความสมดุลในร่างกายและการก่อให้เกิดโรค
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการให้คำแนะนำ และการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการรักษาสุมดุลวิตามิน และเกลือแร่ในร่างกาย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th