การประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบด้านยาและงานเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบด้านยาและงานเภสัชกรรม
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-011-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 20 -21 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ เภสัชกรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร ตลอดจนความต้องการด้านสุขภาพของประเทศได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยมีการขับเคลื่อนผ่านการจัดทำแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รวมถึงการพัฒนารูปแบบระบบบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง
ระบบยาเป็นส่วนสำคัญในระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง ประกาศ มาตรฐาน และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์
การบริหารความปลอดภัยด้านยาสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามบริบทเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล เภสัชกรในฐานะเป็นผู้ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม จะต้องจัดให้มีการบริการและบริบาลเภสัชกรรม โดยให้ความสำคัญและสนใจต่อผลลัพธ์ของการให้บริการและการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลดำเนินดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย กองบริหารการสาธารณสุขจึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบด้านยาและงานเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice ด้านระบบเภสัชกรรม
3. เพื่อพัฒนาเภสัชกร และบุคลากรในสายงานเภสัชกรรมให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยด้านยาตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา และมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสำคัญ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านยา แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ ระบบด้านยา งานเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม