การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2023: All You Need-To-Know about Antiseizure Medications
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2023: All You Need-To-Know about Antiseizure Medications
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-031-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ ถนนพระราม 4
วันที่จัดการประชุม 04 -05 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกัน คือ เน้นการบูรณาการ แต่เนื้อหาการประชุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปี พ.ศ. 2566 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมที่เน้นการดูแลการใช้ยากันชัก ซึ่งเป็นยาที่สามารถนำไปใช้รักษาความผิดปกติต่าง ๆ ของระบบประสาทส่วนกลางได้หลากหลายข้อบ่งใช้ ได้แก่ โรคลมชัก ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพระบบประสาท ปวดศีรษะไมเกรน และโรคทางจิตเวช ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้ครอบคลุมเภสัชวิทยาของยากันชัก และแนวทางการพัฒนายากันชักชนิดใหม่ในอนาคต พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และแนวทางการรักษาโรคลมชัก ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพระบบประสาท ปวดศีรษะไมเกรน และโรคอารมณ์สองขั้ว
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวทางการวินิจฉัยและแนวทางการโรคลมชัก ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพระบบประสาท ปวดศีรษะไมเกรน และโรคอารมณ์สองขั้ว
2. อธิบายคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่สำคัญของยากันชักในการรักษาโรคลมชัก ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพระบบประสาท ปวดศีรษะไมเกรน และโรคอารมณ์สองขั้วได้
3. เข้าใจและอธิบายบทบาทของเภสัชกรในการให้คำแนะนำการใช้ยากันชักในข้อบ่งใช้ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
4. เข้าใจและอธิบายหลักการเลือกใช้ยากันชักเพื่อรักษาโรคลมชัก ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพระบบประสาท ปวดศีรษะ ไมเกรน และโรคอารมณ์สองขั้วได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดย
อ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย
5. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
Pharmacy Review
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “PHARMACY REVIEW AND UPDATE SERIES” โดยสามารถโอนผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร Online ทาง https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ค่าลงทะเบียน อัตรา 3,000 บาทต่อคน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th