การประชุมวิชาการ
Adult Immunization update 2023
ชื่อการประชุม Adult Immunization update 2023
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-011-07-2566
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 10 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้วัคซีนในผู้ใหญ่เป็นอีกหนึ่งแนวทางป้องกันโรคต่างๆ ได้ ไม่ว่าผู้ใหญ่ท่่านนั้นจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ และในปีนี้มีแนวโน้มที่จะมีวัคซีนชนิดใหม่ๆ เข้าประเทศไทย ดังนั้นเภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนชนิดต่างๆ เช่นกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจมีความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับวัคซีนที่ให้ในผู้ใหญ่
คำสำคัญ
immunization vaccination
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์