การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการการใช้ยาสมเหตุผลโรงพยาบาลนครพิงค์ (Nakornping RDU) ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ (Special population care)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการการใช้ยาสมเหตุผลโรงพยาบาลนครพิงค์ (Nakornping RDU) ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ (Special population care)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-020-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลนครพิงค์
วันที่จัดการประชุม 30 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องดำเนินการ เนื่องจากส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยในด้านประสิทธิผล ความคุ้มค่า ปลอดภัย และสามารถลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ และปัญหาเชื้อดื้อยา องค์การอนามัยโลกมีคำจำกัดความของ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ไว้คือ “ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด” “Patient receive medications appropriate to their clinical needs, in does that meet their own individual requirements, for an adequate period of time, and at the lowest cost to them and their community” (WHO, 1985) ในประเทศไทยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้เป็นยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สบันสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือว่าความเสี่ยงในการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน คำนึงถึงปัญหาชื้อดื้อยา เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผลอย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางพิจารณาการใช้ยา...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนบทบาทและเพิ่มพูนความรู้แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล จะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
การใช้ยาสมเหตุผล