การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการประจำปี 2566 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Problem-based Conference 2022 “Suandok the Series: EP2”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปี 2566 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Problem-based Conference 2022 “Suandok the Series: EP2”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-019-07-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มช.
วันที่จัดการประชุม 13 -14 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาเภสัชกร นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จำนวนไม่เกิน 200 บาท
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์ ทำให้เกิดความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามด้วยความหลากลายของข้อมูลทางการแพทย์ ทำให้เป็นข้อจำกัดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยหลากหลาย เช่น แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (intern) หรือแพทย์ทั่วไป
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ด้วยเนื้อหาที่คลอบคลุมเวชปฏิบัติที่พบบ่อยทางคลินิก
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
วิชาการทางการแพทย์