การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ HA Northern Regional Forum 2023 “Synergy for Safety and Well-being” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ HA Northern Regional Forum 2023 “Synergy for Safety and Well-being” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-018-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 06 -07 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย บุคลาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 400 คน และผู้สนใจจากภายนอก 400 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นับแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพด้านบริการสุขภาพของโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ก่อเกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาลต่าง ๆ มีการบูรณาการแนวคิดการพัฒนาและมีการวางระบบคุณภาพที่เข้มแข็งมากขึ้น ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HACC : CMU) ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) สรพ. ได้กำหนดจัดประชุม HA Northern Regional Forum 2023 ภายใต้แนวคิด Synergy for safety and well-being ผลึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ....
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่การสร้างความสมดุลระหว่างระบบงานที่เข้มแข็งกับความสุขของคนทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของประเทศไทย
3. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานที่ภาคภูมิใจของบุคลากร หน่วยงาน และโรงพยาบาล
คำสำคัญ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล