การประชุมวิชาการ
The 3rd Suandok Pharmaceutical Chiangmai Conference (SPCC)
ชื่อการประชุม The 3rd Suandok Pharmaceutical Chiangmai Conference (SPCC)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-005-08-2566
สถานที่จัดการประชุม Kantary Hills Hotel, Chiang Mai
วันที่จัดการประชุม 04 -06 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ที่สนใจจำนวน 100-120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความปลอดภัยด้านยา เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการรักษาผู้ป่วย เภสัชกรในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรมจึงเป็นกิจกรรมการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ทั้งเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพเภสัชกรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาคุณภาพยาและเวชภัณฑ์
2.เพื่อส่งเสริมบทบาทของเภสัชกรในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่การกำหนดแนวทางคัดเลือกยาของโรงพยาบาลให้ได้ยาที่มีคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ