การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ Pre-congress เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ Pre-congress เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-037-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 05 -06 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยา (Drug Metabolizing Enzyme) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน HLA (Human Leukocyte Antigen) มีผลทำให้ผู้ป่วยแต่ละคนมีการตอบ สนองต่อยาแตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยบางรายใช้ยาไม่ได้ผล บางรายเกิดพิษ หรือผู้ป่วยบางรายเกิดอาการแพัยาอย่างธุนแรง เป็นด้น ดังนั้นการ เชื่อมโยงคงคความรู้ทางด้านเภสัชวิทยาและทางเภสัชพันธุศาสตร์เจ้ากับแนวทางการรักษาแบบการแหทย์แม่นยำ จึงมีความสำคัญสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้เพื่อการประกอบการตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้แพทย์เลือกใช้ยา หรือปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายที่มีการแสดงออกทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้การรักษาไต้ผลดีชื่นและเกิดความ ปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ ทางห้องปฏีบติการเภสัชพันธุศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา จึงไต้จัดโครงการประชุม วิชาการชื่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเจ้าใจในความรู้เกี่ยวกับเภสัชพันธุศาสตร์และแนวบางการรักษาแบบกางแพบยแม่นย์า ตลอดจนสามารถนำจ้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏีป้ตการเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้ไนการรักษาผู้ป่วยแบบเสพาะรายไต้เพื่อใน้เลิศ ประสัทธภาพในการใช้ยาและมีความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อนำเสนอตัวอย่างการนำองค์ความรู้ตังกล่าวไปใช้ไนบางศลินึก เพื่อ เป็นแนวทางในการพัตเนางานบริการวิชาการทางต้านเภสัชพันธุศาสตร์ในอนาคต
จัดโดย สาขาวิชาเภสัชวิทยา ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์แม่นยำ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีองค์ความรู้และเข้าใจในหลักการทางเภสัชพันธุศาสตร์
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำองค์ความรู้หลักการทางเภสัชพันธุศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกได้
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์, การประยุกต์ใช้ในทางคลินิก
วิธีสมัครการประชุม
Online