การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 เรื่อง “Howto optimize guideline for clinical practice”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 เรื่อง “Howto optimize guideline for clinical practice”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-036-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมิตรภาพชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 16 -18 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2566 เรื่อง How to Optimize guide-line for clinical Practice
มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจุบันมีแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ มากมาย เราจะนำแนวทางปฏิบัตินั้นมาใช้รักษา ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและ บริบทของเรา สาขาวิชาอายุรศาสตร์จึงไต้จัดโครงการประชุมวิชาการนี้ขึ้นมา ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมมอดินแดง และ ห้องประชุมมิตรภาพชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของภาควิชาอายุรศาสตร์ และ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และกลุ่มงาน
2) เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการด้านสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทังในภาควิชา อายุรศาสตร์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
4) เพือส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนืองของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
5) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
ประชุมวิชาการ, อายุรศาสตร์
วิธีสมัครการประชุม
Online