การประชุมวิชาการ
เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2566
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-018-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 23 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ หรือผู้แทน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหาคร และการเพิ่มขึ้นของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด ส่งผลให้เภสัชกรประจำหน่วยบริการมีเวลาจำกัด ในการให้บริการผู้ป่วยหรือประชาชนแต่ละราย อาจทำให้ผู้ป่วยหรือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพมีเวลาจำกัดในการได้รับข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ได้

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้แก่ ร้านยาในชุมชน เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาลทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เป็นที่พึ่งและอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน เป็นแหล่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใช้บริการเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย ในการนี้ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จึงได้ดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัยขึ้นเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงงานบริการด้านเภสัชกรรม ของกองเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และร้านยา พร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ในการปฏิบัติงานส่งผลให้เภสัชกรในแต่ละหน่วยบริการสามารถที่จะร่วมมือกันดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลสุขภาพในชุมชนภายในเครือข่าย และเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข เภสัชกรร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ หรือผู้แทน และเภสัชกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
สำนักอนามัย ร้านยา ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าประชุมที่ https://forms.gle/v9KDayQnAbcr5heX7 สนใจสมัครสมาชิกสมาคมออนไลน์ ได้ที่ www.pharcpa.com