การประชุมวิชาการ
ศูนย์บริการโลหิตฯ พบผู้ใช้บริการ
ชื่อการประชุม ศูนย์บริการโลหิตฯ พบผู้ใช้บริการ
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-2-000-002-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
วันที่จัดการประชุม 29 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการโลหิต และบุคคลที่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่หลักในการดำเนินการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั่วทั้งประเทศ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านงานบริการโลหิต และงานบริการวิชาการด้านโลหิตวิทยา และเนื่องจากปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ไม่เว้นแต่ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในงานบริการโลหิต การเกิดโรคอุบัติใหม่ต่างๆ ซึ่งมีการจัดประชุมร่วมกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานในประเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้และพัฒนางานบริการโลหิตภายในประเทศให้มีความทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะอนุกรรมการวิชาการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิวัฒนาการใหม่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริการโลหิต เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและก่อประโยชน์สูงสุดต่องานบริการโลหิตของประเทศไทยต่อไป ในหัวข้อเรื่อง “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบผู้ใช้บริการ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบข้อมูล ข่าวสารด้านงานบริการโลหิต
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานบริการโลหิต
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานบริการโลหิตในหน่วยงานของตนเอง
คำสำคัญ
งานบริการโลหิต, งานบริการวิชาการด้านโลหิตวิทยา, เทคโนโลยีใหม่, ผู้ใช้บริการโลหิต