การประชุมวิชาการ
The truth of acne and how to manage acne in OTC & Concept and how to implement holistic skincare routine in acne
ชื่อการประชุม The truth of acne and how to manage acne in OTC & Concept and how to implement holistic skincare routine in acne
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-004-07-2566
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 16 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 500-800 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องสิว การแยกประเภทของสิว และการจ่ายยารักษาเพื่อให้ตรงตามลักษณะโรคของคนไข้ รวมทั้งการ update ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสิว ให้กับเภสัชกรร้านขายยา และเภสัชกรโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเกิดสิว และวิธีการรักษาที่ถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อเป็นโรคสิวได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y0p81-f7SoWG1g00PHd7Pw#/registration