การประชุมวิชาการ
(Online)The Art of Balance: Expert Tips for Managing Vertigo and Dizziness in the Drugstore
ชื่อการประชุม (Online)The Art of Balance: Expert Tips for Managing Vertigo and Dizziness in the Drugstore
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-022-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 23 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการเวียนหัว บ้านหมุน เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยมากขึ้นและมีผลต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การวินิจฉัยประเมินความรุนแรง และแนวทางการรักษาอาการเวียนหัว บ้านหมุน จึงเป็นสิ่งสำคัญในบทบาทของเภสัชกรที่จะสามารถให้คำแนะนำ และเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพในการรักษาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการ และสาเหตุของอาการเวียนหัว บ้านหมุน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ การวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของโรค และแนวทางการรักษาอาการเวียนหัว บ้านหมุน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทของ EGb 761 ที่มีต่อการทำงานของสมองๆและการรักษาอาการเวียนหัว บ้านหมุน และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของอาการดังกล่าว
คำสำคัญ
Vertigo/Dizziness,Tinnitus,EGb 761,Clinical Practice,
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th