การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2023”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2023”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-026-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 20 -21 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด,โรคหืด,โรคภูมิแพ้,โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU เภสัชกร, บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหาร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และพอเพียงต่อภารกิจ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในทุกสายงาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางาน และแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีของประชาชน
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนบทบาทและเพิ่มพูนความรู้แก่พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด, โรคหืด, โรคภูมิแพ้, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU รวมทั้งเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการ ในการดูแลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหืด เพิ่มทักษะแนะนำเทคนิคการพ่นสูดยาที่ถูกวิธี เพื่อนำความรู้ จากการประชุมในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมุลลงทะเบียนได้ที่ มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย Tel : 02-061-7373, 02-035-8358 email : asthma2019@hotmail.com 089-628-4967 : คุณปาริชาติ