การประชุมวิชาการ
(Online)การใช้ยาฆ่าเชื้อราสำหรับโรค Seborrheic dermatitis
ชื่อการประชุม (Online)การใช้ยาฆ่าเชื้อราสำหรับโรค Seborrheic dermatitis
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-021-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 26 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาโรคผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ ผื่นคัน หรืออาการอักเสบของผิวหนังที่มักพบได้บ่อย ได้แก่ Seborrheic dermatitis ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และความมั่นใจของผู้ที่มีอาการผิวหนังอักเสบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการวินิจฉัยจำแนกโรคนั้นจึงสำคัญ รวมถึงการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังอักเสบ Seborrheic dermatitis สาเหตุ และปัจจัยกระตุ้น
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาโรค Seborrheic dermatitis และการเลือกใช้ยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา Seborrheic dermatitis การเลือกใช้ยาและบทบาทของยาฆ่าเชื้อในการรักษาโรค
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th