การประชุมวิชาการ
(Online)Tropical NSAIDs the Alternative methods of pain management for older adult population
ชื่อการประชุม (Online)Tropical NSAIDs the Alternative methods of pain management for older adult population
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-020-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 25 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการปวดและอักเสบกล้ามเนื้อเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยในชุมชน และเป็นอาการที่มักจะเกิดซ้ำเนื่องจากพฤติกรรมและลักษณะการทำงานของผู้ป่วยเองที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งอาการดังกล่าวมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานของผู้ป่วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของโรค และการเลือกใช้ยาแก้ปวดลดอาการอักเสบที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษา รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ป้องกันการเกิดซ้ำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนววินิจฉัยประเมินความรุนแรงของโรค และการเลือกใช้ยาแก้ปวดลดอาการอักเสบที่เหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการเลือกใช้รักษาอาการปวด และการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการเกิดซ้ำ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th