การประชุมวิชาการ
การเสวนา เรื่อง ทิศทางอนาคตและความพร้อมในการเข้าสู่ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ในพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๑๒ และ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.)
ชื่อการประชุม การเสวนา เรื่อง ทิศทางอนาคตและความพร้อมในการเข้าสู่ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ในพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๑๒ และ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-010-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องเลอ เบล แอร์ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 18 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ