การประชุมวิชาการ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2
ชื่อการประชุม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-028-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมวังจันทร์ รีเวอร์วิวิ จ.พิษณูโลก
วันที่จัดการประชุม 27 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์แผนไทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยกำหนดให้มีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามกฎหมายนี้ กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ เปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ ภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ และแพทย์แผนไทย คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้กัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่จุดแรกรับในโรงพยาบาล การดูแลรักษาในโรงพยาบาลไปจนถึงระบบการส่งต่อ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้แพทย์ และแพทย์แผนไทยเกิดความรู้ ความมั่นใจ ในการสั่งจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้ในการักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์
2.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ แก่บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ และสามารถดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการใช้กัญชาหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่จุดแรกรับในโรงพยาบาล การดูแลรักษาในโรงพยาบาลไปจนถึงระบบการส่งต่อ
คำสำคัญ
กัญชาทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ มือถือ 081-374-425-4